Prawne regulacje a monitoring

Przy swobodnym dostępie do technologii monitoring stał się wszechobecny zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnej. Kamery instalujemy we własnych domach, w szkołach, w środkach publicznego transportu. W zależności od lokalizacji, prawne regulacje dotyczące rozmieszczenia kamer, są inne.

sklep z elektroniką

Informacja

Pierwszą, wspólną dla wszystkich przestrzeni monitorowanych jest obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej obecności kamer. Informacja taka może mieć formę wizualną lub dźwiękową, niezależnie od tego powinna znajdować się zawsze w miejscu widocznym i umożliwiającym łatwy odbiór.  Zamieszczenie takiej informacji o monitoringu powinno się odbyć co najmniej jeden dzień przed zainstalowaniem systemu. O fakcie instalacji osoby regularne przebywające na danej przestrzeni powinny zostać powiadomione co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do pisemnych form informacji zalicza się ulotki, obwieszczenia, informacje na stronach internetowych. Dźwiękowe informowanie odbywa się natomiast poprzez ogłoszenia za pośrednictwem systemów nagłaśniających, podawanie informacji bezpośrednio przez operatora kamery.

W ogłoszeniu na temat monitoringu należy uwzględnić dane administratora, cel przetwarzania danych, zasięg monitoringu, okres przechowywania danych oraz odnośnik do źródła dodatkowych informacji na ten temat.

Monitoring w szkole

Monitoring wizyjny jest częstym rozwiązaniem w szkołach. Instaluje się go tam w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia. Aby zainstalować monitoring na terenie placówki edukacyjnej, należy wcześniej skonsultować taką decyzję z radą pedagogiczną, uczniowską oraz radą rodziców.

Kamery w szkole nie mogą być umieszczone w każdym pomieszczeniu. Klasy, w których odbywają się zajęcia, miejsca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, miejsca w których pracownicy spędzają przerwy od pracy a także szatnie, gabinet pielęgniarki i inne pomieszczenia sanitarnohigieniczne nie mogą być monitorowane. Jedynym wyjątkiem od tej  zasady jest sytuacja, w której montaż kamer jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki.

sklep z monitoringiem

Monitoring w transporcie

Monitoring w transporcie publicznym bardzo pomaga w zachowaniu porządku, lecz też do pewnego stopnia ograniczają go przepisy. Podobnie jak w innych miejscach publicznych, informacja o monitoringu powinna znaleźć się na każdym wejściu pomiędzy terenem publicznym a środkiem transportu, na drodze pomiędzy peronami, przystankami oraz na miejscu postojów.  Sprzęt stosowany do monitoringu w np. pociągach musi być zgodny z wyznaczonymi parametrami, a wszelkie usterki powinny być naprawione w maksymalnie godzin od zgłoszenia wady.